Subscribe

Features of SmartFish

 • Fish detection decides the way SmartFish recognize fish.
  • Pesimistic - Recommended
  • Optimistic - It considers only few pixels of the bubble.
   • On some servers the pesimistic option doesn't work. That's why we introduced the optimistic option.
   • Be aware of the possibility that SmartFish might interpret something else as a fish. For example a shiny armor of a player before you.
 • Timespan for SmartFish to wait before it pulls the rod, measured from the bubble disappearance.
  • The value is randomized +- 50ms to prevent robot-like appearance in timing
 • Timer, if set, closes Metin2 once the time is up.
  • 0 = off.
 • BAIT feature closes Metin2 when the bait counter is at 0.
 • PC enables you to choose whether you want to hibernate your computer, when Metin2 is closed programmatically.
 • Always re-cast - in case that computer lags and a fish is missed, SmartFish recasts again.
  • Not recommended if captcha is present on the server since the game might monitor that you are trying to cast over and over again.
 • Bait count allows you to set the amount of bait you have set on F3 and F4.
 • Mini switches SmartFish to compact version, so that it takes only a little space on screen.
 • Hotkeys - works only if no other application in the system has already reserved them.
  • Start/Stop SmartFish.
   • (CTRL + .) or (CTRL + ,)
  • Switch between Mini/Max.
   • (CTRL + SHIFT + .) or (CTRL + SHIFT + ,)
 • Works on 4:3 and 16:9 resolutions.
 • Allows using other applications as long as the Metin2 window is visible.
  • You can't click or press any keys when pulling fish. You can scroll.
  • When waiting for fish, you can do whatever.
 • Built in debug functions, enabled by SmartFish team member on request.
 • Language of SmartFish adapt, on start, to windows keyboard.

Manual

 • Run your Metin2 game.
 • Prepare bait on F3, F4 keys.
 • Equip fishing rod and stand by a water.
 • Set camera to top view.
 • Zoom camera to maximum (see images below).
  • Be mindful of the circle and target. It may sometimes mess with the bot.
 • Run SmartFish.
 • Select your Metin2 game clicking Find Metin2.
 • Set any features you wish to use (see Features of SmartFish).
 • Press Start.

Funkce SmartFishe

 • Detekce ryby rozhoduje, jakým způsobem SmartFish pozná rybu.
  • Pesimistická detekce - Doporučená
  • Optimistická detekce - Bere v úvahu pouze pár pixelů bubliny.
   • Na některých serverech nemusí pesimistická verze fungovat. Proto jsme přidali tuto variantu.
   • Buď si vědom toho, že SmartFish teoreticky může intepretovat jako rybu i něco jiného. Např. blýskavé brnění hráče před tebou.
 • Čas, který SmartFish vyčkává, než vytáhne rybu. Počítáno od momentu, kdy zmizí bublina.
  • Hodnota je randomizována +- 50 ms, aby to působilo více lidštěji.
 • Časovač, pokud je nastaven, vypne Metin2 po uplynutí daného času.
  • 0 = vypnuto.
 • NÁSTRAHA vypne Metin2, když čítač nástrah dosáhne 0.
 • PC umožnuje automatickou hibernaci počítače při programovém vypnutí Metinu2.
 • Vždy nahodit znovu - v případě, kdy počítač např. lagne a mine rybu, nahodí znovu.
  • Tahle volba není doporučená, pokud server, kde chytáš má captchu. Je možné, že si hra všimne opakovaných pokusů o nahození.
 • Počet nástrah ti umožní nastavit množství nástrah na F3 a F4.
 • Mini přepíná mezi celou a kompaktní verzí SmartFishe, díky tomu zabírá méně místa na obrazovce.
 • Zkratky - fungují pouze pokud je v systému již nerezervovala jiná aplikace.
  • Start/Stop SmartFishe.
   • (CTRL + .) nebo (CTRL + ,)
  • Mini/Max.
   • (CTRL + SHIFT + .) nebo (CTRL + SHIFT + ,)
 • Funguje na 4:3 a 16:9 rozlišeních.
 • Umožnuje používat ostatní aplikace, pokud je okno Metinu2 stále vidět.
  • Pokud se zrovna loví ryba, nemůžeš klikat myši ani pracovat na klávesnici. Můžeš skrolovat.
  • Pokud se čeká, než ryba zabere, můžeš dělat cokoli.
 • Vestavěné debug funkce, povolí je člen SmartFish teamu na požádání.
 • Jazyk SmartFishe se, při startu, přizpůsobuje aktivní klávesnici ve Windows.

Návod

 • Zapni Metin2.
 • Dej nástrahu na F3 a F4 klávesu.
 • Vezmi prut a stoupni si k vodě.
 • Nastav kameru na pohled shora.
 • Přibliž kameru na maximum (viz obrázky níže).
  • Dej pozor na kruh kolem tvé postavy a vybraného nepřítele. Občas to může bota rozhodit.
 • Zapni SmartFishe.
 • Vyber Metin2 okno kliknutím na Najít Metin2.
 • Vyber funkce, které chceš použít (viz Funkce SmartFishe).
 • Stiskni Start.